Мизрахи: Ќе се заложам за Јордан и неговата мајка да ја добијат потребната помош 

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи го посети домот на Јордан Јованов и неговата мајка во Велес коишто во моментов живеат во загрижувачки услови. Тие веќе се вклучени во системот на социјална заштита, но понекогаш е потребно и повеќе од тоа. 

„Очајно им е потребна помош и веднаш се заложувам да помогнам со еднократна парична помош. Исто така, и од Центарот за социјални работи во Велес ќе побарам веднаш да ги посети и да се разгледа можноста за користење на правото за социјална пензија или годишен минимален приход. Мило ми е што веќе неколку приватни фирми се јавиле да понудат директна помош за станбениот дел”, изјави по посетата министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи. 

Мизрахи додаде дека за жал, се почесто можат да се забележат случаи на поединци и семејства длабоко навлезени во сиромаштијата и оставени на маргините на општеството, бидејќи како што рече,  фиктивната грижа на претходното раководство на ресорот задолжен за надградување и јакнење на системот на социјална заштита „го наплаќа данокот на ваков начин“ и најави силна заложба за промена на состојбите. 

Јордан и неговата мајка се само еден пример на семејства на коишто им е потребна поголема грижа и заштита од институциите на системот. Токму тоа, е улогата на институциите, да бидат постојано дел од животите на ваквите семејства, да ги следат и да реагираат навремено помагајќи им и обезбедувајќи им ја потребната институционална поддршка за намалување на ризиците од сиромаштија.

Mizrahi: Do të përpiqem që Jordani dhe nëna e tij të marrin ndihmën e nevojshme 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, e vizitoi shtëpinë e Jordan Jovanov dhe nënës së tij në Veles të cilët aktualisht janë duke jetuar në kushte shqetësuese. Ato janë përfshirë tashmë në sistemin e mbrojtjes sociale, por ndonjëherë nevojitet më shumë se ajo.

“Ata kanë nevojë të madhe për ndihmë, dhe unë menjëherë zotohem të ndihmojë me ndihmë të njëhershme me të holla. Po ashtu, do të kërkoj nga Qendra për Punë Sociale në Veles t’i vizitojë ata menjëherë dhe të shqyrtojë mundësinë për përfitimin e të drejtës për pension social ose të ardhurave minimale vjetore. Më vjen mirë që disa ndërmarrje private janë lajmëruar për të ofruar ndihmë të drejtpërdrejtë për çështjen e strehimit”, tha pas vizitës ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi.

Mizrahi ka shtuar se, për fat të keq, gjithnjë e më shpesh mund të vërehen raste të individëve apo familjeve që janë në varfëri të skajshme dhe që janë lënë në margjinat e shoqërisë sepse, siç theksoi, kujdesi fiktiv i udhëheqësisë së mëparshme të resorit të ngarkuar për sendërtimin dhe përforcimin e sistemit të mbrojtjes sociale “e paguan tatimin në këtë mënyrë” dhe paralajmëroi përpjekje të fuqishme për ndryshimin e gjendjes.

Jordani dhe e ëma e tij janë vetëm një shembull i familjes që u nevojitet kujdes dhe mbrojtje nga institucionet e sistemit. Pikërisht ky është roli i institucioneve që të jenë vazhdimisht pjesë e jetëve të këtyre familjeve, t’i ndjekin dhe të reagojnë në kohë, duke i ndihmuar dhe siguruar mbështetjen e nevojshme institucionale për uljen e rrezikut nga varfërie. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }