Работна посета на министерката Мизрахи на ЦСР Тетово и ЦСР Гостивар 

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи е во работна посета на Центрите за социјална работа во Тетово и во Гостивар. 

Мизирахи во ЦСР Тетово оствари средба со директорот на центарот Дарко Обадиќ, а во ЦСР Гостивар со директорката Нада Величковска. 

На средбите министерката за труд и соицајлна политика Рашела Мизрахи се интересираше за условите во коишто работат центрите и начинот на работа со странките кои бараат услуги од нив. При тоа, таа потенцираше дека прва и основна цел на центрите е од тука да излезат задоволни странки посебно затоа што станува збор за лица кои се најчесто во некаков ризик или, пак лица коишто имаат потреба од подадена рака од државата од одреден момент во нивниот живот.  

Мизрахи ги слушна и проблемите и предизвиците со кои се соочуваат вработените во овие центри. Тие се детектирани, и таа вети дека сѐ што е во нејзина моќ и во рамки на законите ќе биде преземено за вработените да добијат подобри услови за работа бидејќи ако се тие задоволни и странките ќе бидат задоволни од нивните услуги. Вработените во центрите се линкот помеѓу ранливите категории на граѓани и државата којашто треба да ги слушне нивните проблеми за потоа да дизајнира политики прилагодени на потребите на лицата во социјален ризик. 

Vizitë pune e ministres Mizrahi në QPS Tetovë dhe QPS Gostivar

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, është në takim pune në Qendrat për Punë Sociale në Tetovë dhe në Gostivar.

Mizrahi në QPS Tetovë ka zhvilluar takim me drejtorin e kësaj Qendre, Darko Obadiq, ndërsa në QPS Gostivar me drejtoreshën Nada Veliçkovska.

Në këto takime ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, është interesuar për kushtet në të cilat punojnë Qendrat dhe për mënyrën e punës me palët që kërkojnë shërbime nga këto Qendra. Gjatë kësaj ajo ka potencuar se qëllim fillestar dhe kryesor i Qendrës është që nga këtu të dalin palët e kënaqura, sepse bëhet fjalë për persona që shpesh janë në ndonjë lloj rreziku apo persona që kanë nevojë t’u shtrihet dora nga ana e shtetit në një moment të caktuar të jetës së tyre. Mizrahi i ka dëgjuar edhe problemet edhe sfidat me të cilat ballafaqohen punonjësit e këtyre qendrave. Ato janë detektuar dhe ajo ka premtuar se gjithçka që është në dorën e saj dhe brenda ligjeve do të ndërmerret që punonjësit të kenë kushte më të mira për punë, sepse nëse ata janë të kënaqur, të kënaqur do të jenë edhe palët nga shërbimet e tyre. Punonjësit e Qendrave janë linku ndërmjet kategorive të ndjeshme të qytetarëve dhe shtetit që duhet t’i dëgjojë problemet e tyre që më pas të dizajnojë politika të përshtatshme për nevojat e personave me rrezik social.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }