Работна средба на Мизрахи и Мантованели

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи оствари работна средба со директорот на Кацеларијата на Светска банка Марко Мантованели.На средбата Мизрахи му предочила на Мантованели дека нејзин приоритет како министерка за труд и социјална политика е да продуцира процеси коишто носат до подобри услови за живот и благосостојба на граѓаните.

Затоа еден од приоритетите во нејзината програма е подобрување на социјалните услуги и детската заштита, како и зголемување на пристапот до квалитетни социјални услуги. Таа смета дека намалувањето на сиромаштијата, детектирањето на социјалните ризици и проблеми, како и поддршката на социјално-ранливите категории е возможна само преку напорна работа, преку постојана будност и следење на социјалните текови во државава и согласно со тоа прилагодување на социјалните политики кон нив. 

Директорот на Кацеларијата на Светска банка Марко Мантованели рече дека Светска банка е подготвена да продолжи со силна поддршка на сите започнати процеси во сферата на социјалната заштита бидејќи системот на социјална заштита е тој којшто треба да им обезбеди на најранливите можност да излезат од сиромаштијата и да станат продуктивни членови на општеството. Тековната Стратегија на Светска банка за соработка со земјата, како и проектите кои се реализираат во областа на социјалната и детската заштита ќе придонесат во постигнување на горе наведените цели. 

Мизрахи и Мантованели се подготвени на заедничка соработка во заеднички интерес на  граѓаните и општеството како целина и со цел унапредување на правата и заштитата на сите категории на граѓани.  

Takim pune i Mizrahit me Mantovanelin 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, ka zhvilluar takim pune me drejtorin e Zyrës së Bankës Botërore, Marko Mantovaneli.

Në këtë takim Mizrahi i ka thënë Mantovelit se prioritet i saj si ministre e Punës dhe Politikës Sociale është të prodhojë procese që sjellin kushte më të mira për jetë dhe mirëqenie të qytetarëve.

Prandaj, një nga prioritetet në programin e saj është përmirësimi i shërbimeve sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, si dhe rritja e qasjes në shërbimet cilësore sociale. Ajo konsideron se ulja e varfërisë, detektimi i problemeve dhe rreziqeve sociale, si dhe përkrahja e kategorive sociale të ndjeshme është e mundshme vetëm me punë të përkushtuar, si dhe duke i ndjekur rrjedhat sociale në shtet dhe në përputhje me këtë përshtatja e politikave sociale me to.

Drejtori i Zyrës së Bankës Botërore Marko Mantovaneli theksoi se Banka Botërore është e gatshme të vazhdojë me mbështetje të fuqishme të të gjitha proceseve të filluara në sferën e mbrojtjes sociale, sepse sistemi i mbrojtjes sociale është ai që duhet të sigurojë mundësi kategorisë më të ndjeshme të qytetarëve që të dalin nga varfëria dhe të bëhen anëtarë produktivë të shoqërisë. Strategjia aktuale e Bankës Botërore për bashkëpunim me vendin, si dhe projektet që realizohen në sferën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve do të kontribuojnë në arritjen e synimeve të lartpërmendura.

Mizrahi dhe Mantovaneli janë të gatshëm për bashkëpunim për interesin e përbashkët të qytetarëve dhe shoqërisë si tërësi dhe me qëllim avancimin e të drejtave dhe mbrojtjes së të gjitha kategorive të qytetarëve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }