Средба Мизрахи- Хавзиу: Доследна примена на законите и другите прописи од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа  

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи оствари работна средба со директорот на Државниот инспекторат за труд Аљајдин Хавзиу на која тој информираше за надзорот над примената на законите и другите прописи од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа. Мизрахи од Хавзиу побара нивна доследна примена во функција на остварување на правата кои произлегуваат од работен однос и обезбедување на безбедни мерки за безбедна работа на вработените во државава.  

Директорот реферираше за извршените контроли во 2019 година и за тековните контроли во месец јануари при што рече дека годишниот извештај за извршени контроли во 2019 година е во подготовка.   

Мизрахи побара зајакнување на инспекциите во делот на намалување на неформално вработените, односно зајакната борба во делот  на сивата економија која го кочи развојот на државата, но истовремено и го спречува развојот на економијата. Борбата против нелојалната конкуренција треба да биде бескомпромисна бидејќи таа не дозволува бизнисот да оди напред, и им наштетува на совесните работодавци кои се грижат за своите вработени.

Министерката побара поголема грижа и заштита на правата на работниците затоа што секој работник има право на здравствено и пензиско осигурување и сигурна иднина.  

„Ние се грижиме тоа и да го добијат. Ние се бориме бизнисот да оди напред. Оние кои не ги пријавуваат своите вработени ги оштетуваат сите граѓани и се неправедни спрема оние кои работат законски. Економијата и бизнисот не можат да напредуваат без почитување на законите. Со спречување на работата на црно се намалува нелојалната конкуренција”, рече министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи.

Таа побара од Државниот испекторат за труд да продолжат со инспекциските контроли со цел да се спречат можните злоупотреби на работодавците и да им се осигураат правата на работниците да работат согласно со правилата и законите.​

Takim Mizrahi-Havziu: Zbatim konsekuent i ligjeve dhe dispozitave të tjera nga sfera e marrëdhënieve të punës dhe sigurisë dhe shëndetit gjatë punës

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi zhvilloi takim pune me drejtorin e Inspektoratit Shtetëror të Punës, Alajdin Havziu, në të cilin ai ka informuar për mbikëqyrjen gjatë zbatimit të ligjeve dhe dispozitave të tjera nga sfera e marrëdhënieve të punës dhe sigurisë dhe shëndetit gjatë punës. Mizrahi nga Havziu ka kërkuar zbatimin e tyre konsekuent në funksion të realizimit të të drejtave që dalin nga marrëdhënia e punës dhe sigurimin e masave të sigurisë për punë të sigurt të të punësuarve në shtet.

Drejtori ka referuar për inspektimet e kryera në vitin 2019 dhe për inspektimet aktuale në muajin janar, dhe gjatë kësaj ai tha se raporti vjetor për inspektimet e kryera në vitin 2019 është në përgatitje e sipër.

Mizrahi ka kërkuar përforcimin e inspektimeve në pjesën e uljes së punësimeve joformale, respektivisht luftë në sferën e ekonomisë së zezë që e ngadalëson zhvillimin e shtetit, por njëkohësisht edhe e pengon zhvillimin e ekonomisë. Lufta kundër konkurrencës jolojale duhet të jetë pa kompromis, sepse ajo nuk lejon zhvillimin e biznesit, u shkakton dëm punëdhënësve të ndërgjegjshëm të cilët kujdesen për punëtorët e tyre.

Ministrja kërkoi edhe përkujdesje më të madhe dhe mbrojtje të punëtorëve, sepse çdo i punësuar ka të drejtën e sigurimit shëndetësor dhe pensional dhe të ardhme të sigurt. 

“Ne kujdesemi që atë ta fitojnë. Në luftojmë që biznesi të ecë përpara. Ata që nuk i paraqesin punëtorët e tyre i dëmtojnë të gjithë qytetarët dhe janë të padrejtë ndaj atyre që punojnë sipas ligjit. Ekonomia dhe biznesi nuk mund të përparojnë pa respektimin e ligjeve. Me pengimin e punës në të zezë ulet konkurrenca jolojale”, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi.

Ajo kërkoi nga Inspektorati Shtetëror i Punës që të vazhdohet me inspektimet me qëllim që të parandalohen keqpërdorimet e punëdhënësve dhe për t’u siguruar të drejtat e punëtorëve të punojnë në përputhje me rregullat dhe ligjet. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }