Бајрактар и Шкријељ во Крива Паланка: Инвестиравме во 44 градинки, вложувањето во еднаков почеток и развој на секое дете ни е приоритет

Градинката во Крива Паланка ќе се надгради за уште еден кат, со што ќе се прошири капацитетот на објектот за згрижување за околу 100 деца. Проектот се реализира со грант од Светска банка а Министерството за труд и социјална политика обезбеди дополнителни средства за комплетно опремување на целиот објект, изјави заменик министерот за труд и социјална политика, Ѓонул Бајрактар, кој заедно со премиерот Оливер Спасовски и дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ го посетија клон – 2 на градинката „Детелинка“. 

„Оваа Влада плански гради инфраструктура за детска заштита и воспитување. Во изминатиот период инвестиравме во 44 градинки и објекти за ран детски развој и создадовме услови за квалитетно сместување на 3.000 предучилишни деца. Дополнителни 15 милиони евра се обезбедени за нови инклузивни и енергетски ефикасни градинки кои ќе значат нови 7.500 места за згрижување на деца во градинки. Продолжуваме со капиталните проекти, затоа што тоа не е само инвестиција во објекти, туку пред се вложување во децата на оваа земја“, изјави Бајрактар. 

Дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ  нагласи дека вложувањето во децата е врвен приоритет на оваа Влада, а предучилишното образование е клучна алка во обезбедување ран детски развој и еднакви можности за секое дете.

„Токму затоа не инвестираме само во капацитети, бидејќи градинките не се само места каде децата се згрижуваат, јадат и спијат, туку се места каде растат, учат, се социјализираат, го осознаваат светот и се подготвуваат да станат активни индивидуи кои ќе придонесат за развој на општеството. Сето ова може да се постигне само со мотивиран и стручен кадар. Затоа, наш приоритет остануваат дополнителните вработувања и зголемувањето на платите на негователките и воспитувачките во градинките. Со воведената реформа вработените во градинките добија историско покачување во просек од околу 5.800 денари во нето износ по вработен, а сме и една од ретките држави кои го воведоа социо-економскиот развој како нов модул на учење. Во моментот се обучуваат голем број воспитувачи и негователи од целата држава , се со цел да обезбедиме еднаков раст и развој и можности за сеое дете во нашата држава. Стартешка определба на Владата е никој да не биде изоставен“, посочи Шкријељ. 

Цврстата определба за вложување во еднаков почеток и развој на секое дете е во основа на спроведената реформа со која сега речиси 39.000 деца  примаат детскиот додаток, а 25.000 деца примаат образовен додаток. 

Градоначалникот на Крива Паланка Борјанчо Мицевски потсети дека оваа надградба е надополнување на бројните вложувања во градинката во клон-1, објектот на главната улица, од минатата година, со што како државата, институции и општина покажуваме како треба да се грижиме за своите најмлади генерации за да им овозможат правилен раст и развој.

 

Bajraktar dhe Shkijel në Kriva Pallankë: Investuam në 44 kopshte, investimi në fillim dhe zhvillim të barabartë për secilin fëmijë është prioritet i yni

Kopshti në Kriva Pallankë do të mbindërtohet për një kat dhe kështu do të zgjerohet kapaciteti i objektit për përkujdesje për rreth 100 fëmijë. Projekti do të realizohet me grant të Bankës Botërore, kurse Ministria e Punës dhe Politikës Sociale do të sigurojë mjete shtesë për pajimin komplet të tërë objektit, deklaroi zv/ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar, i cili së bashku me kryeministrin Oliver Spasovski dhe zv/ministren plotësuese të Punës dhe Politikës Sociale, Sanela Shkrijel, vizituan pjesën e dytë të kopshtit “Detelnika”.

“Kjo Qeveri sipas planit po ndërton infrastrukturë për mbrojtjen dhe edukimin e fëmijëve. Në periudhën e kaluar ne kemi investuar në 44 kopshte dhe objekte për zhvillimin e hershëm të fëmijërisë dhe kemi krijuar kushte për akomodim cilësor të 3.000 fëmijëve parashkollorë. Janë siguruar edhe 15 milionë euro shtesë për kopshte të reja inkluzive dhe me efikasitet energjetik, që do të nënkuptojnë 7,500 vende të reja për kujdesin e fëmijëve në kopshte. Ne po vazhdojmë me projekte kapitale, sepse nuk është vetëm një investim në objekte, por mbi të gjitha një investim për fëmijët e këtij vendi”, tha Bajraktar.

Zv/ministrja shtesë e Punës dhe Politikës Sociale, Sanela Shkrijel, theksoi se investimi te fëmijët është prioritet i lartë i kësaj Qeverie, kurse edukimi parashkollor është mjeti kryesor për sigurimin e zhvillimit të hershëm të fëmijëve dhe shanseve të barabarta për secilin fëmijë. 

Pikërisht për këtë, ne nuk investojmë vetëm në kapacitete, sepse kopshtet nuk janë vetëm vende ku fëmijët përkujdesen, ushqehen dhe bëjnë gjumë, por janë vende kur rriten, mësojnë, socializohen, e njohin botën edhe përgatiten të bëhen individë aktivë që do të kontribuojnë për zhvillimin e shoqërisë. E gjithë kjo mund të arrihet vetëm me kuadër profesional dhe të motivuar. Prandaj, prioritet i yni mbeten punësimet shtesë dhe rritja e pagave të edukatoreve dhe përkëdhelësve në kopshte. Me reformën që ndodhi paraprakisht të punësuarit në kopshte kishin rritje historike mesatarisht prej rreth 5.800 denarëve në shumë neto për një të punësuar, dhe jemi ndër shtetet e rralla që vendosën zhvillim të këtillë socio-ekonomik, si model i ri i të mësuarit. Aktualisht janë duke i trajnuar një numër i madh i edukatoreve dhe përkëdhelësve nga tërë shteti, me qëllim që të sigurojë rritje, zhvillim dhe shanse të barabarta për secilin fëmijë në vendin tinë. Përcaktim strategjik i Qeverisë është që askush të mos anashkalohet”, nënvizoi Shkrijel.

Përcaktimi i fuqishëm për të investuar në fillim dhe zhvillim të barabartë të çdo fëmije bazohet në reformën e zbatuar, me të cilën tani thuajse 39.000 fëmijë marrin shtesë fëmijërore, derisa 25.000 fëmijë marrin shtesë arsimore.

Kryetari i komunës së Kriva Pallankës, Borjanço Micevski, rikujtoi se ky mbindërtim është plotësim i investimeve të shumta në pjesën 1-rë të kopshtit, me çka si shtet, institucione dhe komunë dëshmojmë se si duhet të kujdesemi për gjeneratat më të reja, duke u mundësuar rritje dhe zhvillim të duhur.​

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }