Царовска и Шкријељ на средба со Сојузот на здруженија на пензионери –Стабилизиран пензискиот систем, во 2020 година 324 илјади пензионери земаатсекој месец пензии поголеми за 722 денари

Заменичката на претседателот на Владата задолжена за економски прашања, МилаЦаровска, дополнителната заменичка министерка за труд и социјална политика,Санела Шкријељ и градоначалникот на општина Центар, Саша Богдановиќ, се сретнаасо претставници на Сојузот на здруженијата на пензионери и пензионерите одопштина Центар, како и со претставници на граѓанската организација „Хуманост“.На средбата, која се одржа во ботаничката градина на ООУ „Киро Глигоров“, седискутираше за сето она што е направено во изминатите неколку години запензионерите и возрасните лица, како многу значајна група граѓани во општеството,како и за актуелните предизвици кои се појавија во кризата предизвикана одпандемијата на коронавирусот Ковид 19 и планираните идни чекори за грижата наоваа бројна категорија.

„Сметам дека како Влада покажавме дека успеавме да поместиме три парчиња одмозаикот кои се однесуваат на подобрување на животниот стандард на пензионерите,развојот на посебните услуги за пензионерите и возрасните лица и стабилизација напензискиот систем, која е важна и за сегашните, но и идните пензионери. Две годининапорно работевме на пензиската реформа, а како резултат на тоа заштедивме 3,7милијарди денари во Фондот за пензиско осигурување, со што обезбедивме сигурностна системот, да и ние младите за 30-ина години може да добиеме пензии, како и заисплати на сите пензии на актуелните пензионери и сите оние кои тоа ќе станат за 10,15 или 20 години. “, потенцираше вицепремиерката Царовска.

Царовска посочи дека во изминатите две години и покрај тоа што интензивно сеработеше на стабилизација на Фондот за пензиско осигурување, пензиите продолжијада растат.

„Во овој период, просечната пензија се зголеми за 824 денари, додека во 2020 година,во согласност со економскиот раст и растот на минималната и просечната плата,добивме дополнителни 722 денари за секој пензионер во нашата држава или вкупно324 илјади пензионери. Преку програмите на Министерството за труд и социјалнаполитика и со поддршка од Светска банка обезбедивме дополнителни финансискисредства да општините заедно со здруженијата на граѓани на локално нивообезбедуваат услуги за поддршка на пензиониерите во домот“, нагласиВицепремиерката Царовска.

Вицепремиерката за економски прашања потсети дека оваа Влада за првпат ја воведекатегоријата социјална пензија, за лица над 64 години кои не ги исполнуваат условитеда добијат старосна пензија, која изнесува 6.000 денари месечно и ја користат 6.600лица. Досега тие лица немаа никакви приходи и поддршка од страна на државата иваков вид на пензија е за првпат воведен во овој мандат, со што се овозможува наоваа најранлива категорија на граѓани да не зависат од никого и да може да извршатнабавки на потребни продукти за себе.

Дополнителната заменичка за труд и социјална политика, Санела Шкријељ се осврнана имплементацијата на социјалната реформа, која ја спроведува Владата.„Вториот дел од патот на социјалната реформа е развојот на социјалните услуги налокално ниво и оваа здравствено-економска криза го покажа токму тоа, дека она што епотребно на општинско ниво е развој на услуги и испорака на услуги кон најранливитенаши граѓани вклучително и возрасните лица. Ние како Министерство за труд исоцијална политика во изминатиот период успеавме брзо да се прилагодиме наздравствено-економската криза и во 27 општини во соработка со граѓански здруженијада испорачаме услуги што значат испорака на сервис и се она што е потребно занајранливите категории на наши сограѓани односно над 1500 корисници ги користеаовие услуги. Она  што во наредниот период ќе го работи МТСП заедно со своитепартнери, како што е Светска Банка, е системско развивање на услугите вклучително иуслугата „помош и нега во домот“, за што обезбедивме над  10 милиони евра и во тек еразвојот на проектните апликации заедно со општините, се со цел да обезбедимеквалитетен и достоинствен живот за сите наши граѓани, особено за највозрасните“,кажа Шкријељ.

Градоначалникот на општина Центар, Саша Богдановиќ, рече дека општината воизминатите 4-5 години издвојуваше средства од буџетот за помош и поддршка награѓаните, пред се преку проектот „Нега плус“ којшто го спроведуваат заедно создружението „Хуманост“.„Тоа го правиме за да овозможиме грижа за постарите лица и нормално да бидемесервисни на самите луѓе коишто се во поодминати години. Сепак грижата конповозрасните не може да биде само со таков начин, доколку немаме вистинскаподдршка на пензионерите од централната власт и навистина сум благодарен штоМТСП и Владата овозможија дополнително зголемување на пензиите на ситепензионери. Со одредени други додатоци им се овозможи на пензионерите, ониеостанати години што ги имат од својот живот, повозрасните наши граѓани да имаатподобра финансиска состојба. Јас се надевам дека реформите, односно сите нашипроекти  ќе продолжат и во нареден период и заедно со МТСП и Владата ќе имовозможиме подобар и поквалитетен живот“, подвлече градоначалникот Богдановиќ.Извршниот директор на граѓанската организација „Хуманост“, Сашко Јованов, посочирека оваа организација работи 22 години за развојот на  социјална заштита  и истакнадека нивното искуство покажува дека за возрасните лица многу е важна помошта инегата во домот.

 

„Сакам да истакнам дека општина Центар во изминатите 4 години е лидер вопретвоспоставувањето на социјалната реформа  во обезбедување нега на возраснилица над 62 години, што значи општина Центар дава субвенциии веќе 4-та година на90 лица на територија на општина Центар. Она што го добиваат овие корисници епрофесионална нега во однос на помош и поддршка во секојдневните активности,подготовки на храна, во делот на социјализација, оние активности што се најважниповрзани со нашите корисници. Токму од овие причини овозможуваме овие стари лицада останат подолго во нивните сопствени домови без да ја имаат таа потреба одпрофесионално сместување и водиме кон подобра социјализација и подобрување насопствената состојба на нашите корисници. Токму од овие причини сметам дека овојпозитивен пример меѓутоа и сите други примери коишто беа напоменети деканастојуваат да останатите општини ги развиваат овие социјални услуги, сметам декаона што го работиме во моментот веќе години во општина Центар   ќе биде пример заостанатите општини како  да ја воспостават услугата на локално ниво“, кажаизвршниот директор на „Хуманост“Јованов.

 

Carovska dhe Shkrijel në takim me Lidhjen e Shoqatave të Pensionistëve – Sistem pensional i stabilizuar, në vitin 2020: 324 mijë pensionistë çdo muaj marrin pensione më të larta për 722 denarë

Zv/kryeministrja e ngarkuar për Çështje Ekonomike, Mila Carovska, zv/ministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Sanela Shkrijel dhe kryetari i komunës së Qendrës, Sasha Bogdanoviq u takuan me përfaqësuesit e Lidhjes së Shoqatave të Pensionistëve dhe pensionistët nga komuna e Qendrës, si dhe me përfaqësuesit e organizatës civile “Humaniteti”. Në këtë takim, që u zhvillua në kopshtin botanik të SHFK “Kiro Gligorov” u diskutua lidhur me atë se çfarë është bërë gjatë viteve të kaluara për pensionistët dhe për të moshuarit, si grup i rëndësishëm i qytetarëve në shoqëri, si dhe për sfidat aktuale që u paraqitën në krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit COVID-19 dhe për hapat e planifikuar të ardhshëm për kujdesin për këtë kategori të qytetarëve.

“Vlerësoj se si Qeveria dëshmuam se ia arritëm t’i zhvendosim tre pjesë të mozaikut që kanë të bëjnë me standardin jetësor të pensionistëve, si: zhvillimin e shërbimeve të posaçme për pensionistët dhe të moshuarit dhe stabilizimi i sistemit pensional – që është i rëndësishëm për pensionistët e tanishëm dhe për ata të ardhshëm. Dy muaj punuam pa ndërprerë për reformën pensionale, dhe si rezultat i kësaj kursyem 3.7 miliardë denarë në Fondin e Sigurimit Pensional, duke siguruar sistem të sigurt që ne të rinjtë për 30 vjet të marrim pensione, si dhe për pagesën e të gjitha pensioneve të pensionistëve aktualë si dhe për të gjithë ata që do të bëhen pensionistë për 10, 15 ose 20 vjet”, potencoi zv/kryeministrja Carovska.

Carovska nënvizoi se në dy vitet e kaluara edhe përpos faktit se është punuar intensivisht në stabilizimin e Fondit për Sigurim Pensionale, pensionet kanë vazhduar të rriten.

“Në këtë periudhë pensioni mesatar u rrit për 824 denarë, derisa në vitin 2020, në përputhje me rritjen ekonomike dhe rritjen e pagës minimale dhe mesatare, pensionet u rritën edhe për 722 denarë shtesë për secilin pensionist në vendin tonë ose gjithsej për 324 mijë pensionistë. Përmes programeve të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe me mbështetjen e Bankës Botërore siguruam mjete financiare shtesë që komunat së bashku me shoqatat civile të ofrojnë shërbime në nivel lokal për mbështetjen e pensionistëve në shtëpi”, theksoi zv/kryeministrja Carovska.

Zv/kryeministrja për Çështje Ekonomike rikujtoi se kjo Qeveri për herë të parë vendosi kategorinë e pensionit social, për personat e moshës mbi 64 vjet që nuk i plotësojnë kushtet për të marrë pensionin e pleqërisë, dhe ky pension arrin 6.000 denarë në muaj dhe të njëjtin e shfrytëzojnë 6.600 veta. Deri më tani këta persona nuk kanë pasur asnjëlloj të hyre dhe mbështetje nga ana e shtetit dhe ky lloj i pensionit për herë të parë është vendosur në këtë mandat, gjë që mundësohet që kjo kategori e ndjeshme e qytetarëve të mos varen nga askush dhe të mund të furnizohen me produktet e nevojshme.

Zv/ministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Sanela Shkrijel, trajtoi çështjen e implementimit të reformës sociale, që është duke e zbatuar Qeveria. “Pjesa e dytë e rrugës së reformës pensionale është zhvillimi i shërbimeve sociale në nivel lokal dhe kjo krizë shëndetësore-ekonomike e tregon pikërisht këtë, se ajo që nevojitet në nivel komunal është zhvillimi i shërbimeve dhe sigurimi i shërbimeve për kategoritë më të ndjeshme të qytetarëve, duke përfshirë edhe të moshuarit. Ne si Ministri e Punës dhe Politikës Sociale në periudhën e kaluar arritëm që shumë shpejtë të përshtatemi me krizën shëndetësore-ekonomike dhe në 27 komuna, në bashkëpunim me organizatat civile, siguruam shërbime që nënkuptojnë shërbime dhe servis edhe për ata që më së shumti kanë nevojë, respektivisht mbi 1500 shfrytëzues përfituan nga këto shërbime. Atë që do të punojë në periudhën në vijim MPPS-ja së bashku me partnerët, siç është Banka Botërore, është zhvillimi sistematik i shërbimeve, duke përfshirë edhe shërbimin “ndihmë dhe përkujdesje në shtëpi”, për të cilën gjë kemi siguruar mbi 10 milionë euro dhe në rrjedhë e sipër është zhvillimi i aplikacioneve të projekteve së bashku me komunat, me qëllim që të sigurojmë jetë cilësore dhe me dinjitet të të gjithë qytetarëve,  sidomos për më të moshuarit”, tha Shkrijel.

Kryetari i komunës Qendrës, Sasha Bogdanoviq, theksoi se komuna në 4-5 vitet e kaluara ka ndarë mjete nga buxheti i saj për ndihmë dhe mbështetje të qytetarëve, para së gjithash përmes projektit “Kujdes plus”, që e zbatojnë së bashku me shoqatën “Humaniteti”. “Këtë aktivitet jemi duke e bërë për të mundësuar përkujdesje për personat më të moshuar dhe natyrisht për të qenë servis për qytetarët që janë në moshë të shtyrë. Megjithatë, kujdesi ndaj më të moshuarve nuk mund të shprehet vetëm në këtë mënyrë, nëse nuk kemi mbështetje reale nga pushteti qendror për pensionistët, dhe vërtetë i jam mirënjohës MPPS-së dhe Qeverisë që mundësuan rritjen shtesë të pensioneve për të gjithë pensionistët. Me këto shtesa u mundësohet pensionistëve që të kenë gjendje më të mirë financiare. Unë shpresoj që reformat, respektivisht të gjitha projektet tona do të vazhdojnë edhe në periudhën në vijim dhe së bashku me MPPS-në dhe Qeverinë do të mundësojmë jetë më të mirë dhe më cilësore”, nënvizoi kryetari i komunës Qendër, Bogdanoviq. Drejtori ekzekutiv i organizatës civile “Humaniteti”, Sashko Novanov, theksoi se kjo organizatë punon 22 vite për zhvillimin e mbrojtjes sociale dhe theksoi se përvoja e tyre tregon se për më të moshuarit është shumë me rëndësi ndihma dhe kujdesi në shtëpi.

“Dua të theksoj se Komuna Qendër në katër vitet e kaluara është lidere në vendosjen e reformës sociale në sigurimin e kujdesit për personat e moshës mbi 62 vjet, që do të thotë se komuna Qendër ndanë subvencione tashmë 4 vite për 90 persona në territorin e komunës Qendër. Ata që e marrin këta persona është kujdesi profesional, si ndihmë dhe mbështetje për aktivitetet e përditshme, përgatitjen e ushqimit, në pjesën e izolimit, ato aktivitete që janë më të rëndësishme për përfituesit tanë. Prandaj pikërisht për këto aktivitete mundësojnë që të moshuarit tanë të qëndrojnë në shtëpitë e tyre pa pasur nevojë t’i zhvendosim në ndonjë vend profesional. Prandaj, pikërisht për këtë dua të theksoj që këtë shembull pozitiv, sikurse edhe shembujt tjerë, duhet ta marrin komunat tjera për të siguruar shërbime sociale dhe shërbimin në fjalë ta vendosin në nivel lokal”, theksoi drejtori ekzekutiv  i kësaj organizate, Jovanov.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }