Царовска и Шкријељ: Соработката со граѓанските организации е исклучително важна во услови на криза, партнерски ги совладуваме предизвиците

Заменичката на претседателот на Владата задолжена за економски прашања Мила Царовска и дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ денес одржаа состанок со претставници на граѓанските организации од Охрид и регионот. На состанокот се дискутираше за спроведувањето на мерките и препораките на Владата во делот на времените мерки и испораката на услуги кон особено ранливите групи.

Сите заедно треба да овозможиме почитување на мерките и препораките на Владата во делот на заштитата на работничките права, почитувањето на протоколите за работа и користењето на државна помош. Владата, како и во целиот изминат тригодишен период, во граѓанските организации гледа партнер кој е вклучен во креирањето и спроведувањето на регулативата, партнер чија принципелна поддршка секогаш е добредојдена. Според Царовска, во специфичните услови во кои се наоѓаме, многу е важна директната соработка и координација меѓу граѓанските организации од една страна и инспекторатите и останатите владини институции од друга, во пријавувањето на случаи на прекршување на работничките и граѓанските права.

Ова е криза од која ќе излеземе како победници, само ако направиме баланс меѓу заштитата на правата на работниците и на бизнисот и ако во заедничката битка придонесат сите.

Според дополнителната заменик министерка Шкријељ, придонесот на граѓанскиот сектор особено е видлив во предизвикувачки состојби. Невладините организации се на првата линија на поддршка на најранливите категории граѓани, кои коронакризата и најмногу ги погоди. И Министерството за труд и социјална политика и невладиниот сектор ја оценуваат соработката како исклучително коректна, а граѓанските организации се вклучени во сите реформски процеси што Министерството ги спроведува. 

Владата и граѓанските организации одржуваат редовни координативни состаноци во кризни услови а активностите ќе продолжат и во наредниот период, се со цел да се обезбедат двете основни функции-заштита на правата на граѓаните и целосното почитување на донесените владини одлуки.  

 

Carovska dhe Shkrijel: Bashkëpunimi me organizatat civile është jashtëzakonisht i rëndësishëm në kushte krize, në partneritet ballafaqohemi me sfidat

Zëvendëskryeministrja e Qeverisë e ngarkuar me Çështje Ekonomike, Mila Carovska dhe zv/ministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Sanela Shkrijel sot zhvilluan takim me përfaqësuesit e organizatave civile në Ohër dhe rajon. Në këtë takim u diskutua lidhur me zbatimin e masave dhe rekomandimeve të Qeverisë, në segmentin e masave të përkohshme dhe sigurimin e shërbimeve ndaj grupeve të rrezikuara.

Të gjithë së bashku duhet të mundësojmë respektimin e masave dhe rekomandimeve të Qeverisë në sferën e mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve, respektimin e protokollove për punë dhe shfrytëzimin e ndihmës shtetërore. Qeveria, sikurse gjatë periudhës së kaluar trevjeçare, organizatat civile i ka trajtuar si partnerë që janë të përfshira në krijimin dhe zbatimin e rregullativës - mbështetja parimore e të cilave është çdoherë e mirëseardhur. Sipas Carovskës, në kushte specifike në të cilat ndodhemi, është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi dhe koordinimi direkt ndërmjet organizatave civile nga njëra anë dhe inspektorëve dhe institucione të tjera qeveritare nga ana tjetër në denoncimin e rasteve të shkeljeve të të drejtave të punëtorëve dhe qytetarëve.

Kjo është krizë nga e cila do të dalim fitues, vetëm nëse bëjmë balans ndërmjet mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve dhe të biznesit dhe nëse në betejën e përbashkët kontribuojnë të gjithë.

Sipas zv/ministres shtesë Shkrijel, kontributi i sektorit civil është i dukshëm në gjendjet sfiduese. Organizatat joqeveritare janë në vijën e parë në mbështetjen e kategorive të ndjeshme qytetarëve të cilët kjo krizë i ka prekur më shumë. Edhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe sektori joqeveritar e vlerësojnë bashkëpunimin si jashtëzakonisht korrekt, ndërsa organizatat joqeveritare janë të përfshirja në proceset reformuese që është duke i zbatuar Ministria.

Qeveria dhe organizatat joqeveritare mbajnë takime të rregullta koordinuese në kushte krize, ndërsa aktivitetet do të vazhdojnë edhe në periudhën në vijim, me qëllim që të sigurohen dy funksionet themelore – mbrojtja e të drejtave të qytetarëve dhe respektimi i plotë i vendimeve të miratuara qeveritare.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }