МТСП: Ги јакнеме згрижувачките семејства, најдобар интерес за секое дете е да расте во семејна средина

Министерството за труд и социјална политика (МТСП) континуирано го унапредува згрижувањето и ги јакне згрижувачките семејства, како најадекватна форма за грижа за децата без родители или без родителска грижа. Денес започна онлајн обуката за јакнење на капацитетот на системот за социјална заштита за проценка, подготовка и континуиран развој и поддршка на згрижувачките семејства. Претставници на МТСП, Заводот за социјални дејности, центрите за социјална работа и други социјални установи и граѓански организации од земјава, со долгогодишно искуство на полето на згрижувањето, ќе стекнат нови сознанија и информации за соврмените европски практики поврзани со згрижувањето. Обуката е дел од техничката помош на УНИЦЕФ за унапредување на згрижувањето и ќе ја реализираат двајца експерти од Велика Британија. Финансиската поддршка ја обезбеди Британската амбасада.

Обраќајќи се на почетокот на обуката, дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ нагласи дека јакнењето на згрижувачите е инвестиција во иднината на децата без родителска грижа.

„Сакаме сите деца да имаат среќно детство и во иднина да придонесуваат за благосостојбата на нашето општество. Кон промените во згрижувањето пристапуваме внимателно и земајќи ги предвид најдобрите искуства на нашите пријатели од Европа. Кога на почетокот од мандатот во 2017 година најавивме дека до крајот на 2020 нема да има повеќе деца кои живеат во големи, сиви и безлични институции, многумина беа скептични. Тоа го постигнавме една година порано. Сигурна сум дека во следните години ќе го унапредиме квалитетот на згрижувањето кај нас и ќе обезбедиме квалитетна семејна средина за сите деца во нашата земја“, рече Шкријељ.


Обуката е дел од активностите кои во наредниот период треба да резултираат со  ревидирање на стандардите за квалитет и на процедурите поврзани со згрижувањето.

Претставничката на УНИЦЕФ во Северна Македонија Патриција диЏовани, поздравувајќи ги присутните на обуката, рече:

„ Децата најдобро растат и се развиваат во средина исполнета со љубов и нега, поддржани од возрасни кои се грижат за нив и нивните потреби. Ниту една институција, без оглед колку е опремена, не може да обезбеди средина што е потребна за децата да се развијат во рамки на својот целосен потенцијал. Ова е научно докажано и е во согласност со Конвенцијата за правата на детето и Упатствата на ООН за алтернативна грижа за децата. Зајакнувањето на системот за згрижување е дел од пошироката реформа за грижата за децата и ние мора да обезбедиме овој процес да продолжи. УНИЦЕФ останува посветен да работи со сите партнери во овој процес и ќе продолжи да го поддржува развојот на низа услуги во заедницата за децата и семејствата, и уште поважно, со ова ќе настојува да помогне во напорите за превенција од напуштање на децата и нивно одвојување од семејствата “.

Законот за социјалната заштита од 2019 година даде законска основа за воведување специјализирани згрижувачки семејства кои ќе бидат оспособени и поддржани да згрижуваат деца со комплексни потреби – новороденчиња, деца со попреченост или деца со предизвикувачко однесување. Истовремено, МТСП спроведува подготовки за воспоставување центри за поддршка на згрижувачките семејства во Скопје и во Битола, кои ќе бидат сместени во зградите на поранешните големи установи за сместување деца без родителска грижа. Оваа обука ќе им овозможи на учесниците да ги согледаат предностите и недостатоците на македонскиот модел на згрижување и во идните решенија да ги вградат најдобрите практики и модели од Европа.

 

MPPS: Jemi duke i fuqizuar familjet përkujdesëse, interesi më i mirë për secilin fëmijë është të rritet në ambient familjar

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) në kontinuitet e avancon përkujdesjen dhe i fuqizon familjet përkujdesëse - si forma më adekuate për kujdesin ndaj fëmijëve pa prindër dhe pa kujdes prindëror. Sot filloi trajnimi online për fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të mbrojtjes sociale për vlerësimin, përgatitjen dhe zhvillimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të familjeve përkujdesëse. Përfaqësues të MPPS-së, Entit për Veprimtari Sociale, Qendrat për punë institucionale dhe institucione tjera sociale dhe organizata civile nga vendi - me përvojë shumëvjeçare në sferën e përkujdesjes, do të përvetësojnë informacione të reja për praktikat bashkëkohore evropiane që ndërlidhen me përkujdesjen. Trajnimi është pjesë e ndihmës teknike të UNICEF-it për avancimin e kujdesit dhe të njëjtin do ta realizojnë dy ekspertë nga Britania e Madhe. Mbështetjen financiare e ka siguruar Ambasada Britanike.

Zv/ministrja shtesë e Punës dhe Politikës Sociale, Sanela Shkrijel, duke marrë fjalën në fillim të trajnimi, theksoi se përforcimi përkujdesjes është investim në të ardhmen e fëmijëve pa kujdes prindëror.

“Duam që të gjithë fëmijët të kenë fëmijëri të lumtur dhe në të ardhmen të kontribuojnë për mirëqenien e shoqërisë sonë. Ndryshimeve në përkujdesje i qasemi me kujdes dhe duke i marrë parasysh përvojat më të mira të miqve tanë nga Evropa. Kur në fillim të mandatit në vitin 2017 paralajmëruam se deri në fund të vitit 2020 nuk do të ketë fëmijë që jetojnë në institucione të mëdha dhe të papërshtatshme, shumë ishin skeptikë. Këtë e arritëm një vit më parë. Jam e sigurt se në vitet në vijim do të avancojmë cilësinë e kujdesit tek ne dhe do të sigurojmë mjedis cilësor familjar për të gjithë fëmijët në vendin tonë”, tha Shkrijel.

Trajnimi është pjesë e aktiviteteve të cilat në periudhën në vijim duhet të rezultojnë me revidimin e standardeve për cilësi dhe të procedurave që ndërlidhen me kujdesin.

Përfaqësuesja e UNICEF-it në Maqedoninë e Veriut, Patricia di Xhovani, duke i përshëndetur të pranishmit në trajnim, tha:

“Fëmijët më së miri rriten dhe zhvillohen me ambient të mbushur me dashuri dhe kujdes, të mbështetur nga më të rriturit të cilët kujdesen për ta dhe nevojat e tyre. Asnjë institucion, sado të jetë i pajisur, nuk mund të sigurojë mjedisin që është i nevojshëm për fëmijët që të zhvillohen në kuadër të potencialit të tyre të plotë. Kjo është dëshmuar me shkencë dhe është në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve dhe Udhëzimet e OKB-së për kujdes alternativ për fëmijët. Përforcimi i sistemit për përkujdesje është pjesë e reformës më të gjerë për kujdesin ndaj fëmijëve dhe ne doemos duhet të sigurojmë që ky proces të vazhdojë. UNICEF-i mbetet i përkushtuar të punojë me të gjithë partnerët në këtë proces dhe do të vazhdojë të mbështesë zhvillimin e një sërë shërbimeve në komunitet për fëmijët dhe familjet dhe, ajo që është më shumë me rëndësi, me këtë do të përpiqet të ndihmojë në parandalimin e braktisjes së fëmijëve dhe ndarjes së tyre nga familjet”, tha përfaqësuesja e UNICEF-it, Di Xhovani.

Ligji për mbrojtje sociale, i vitit 2019, ofron bazë ligjore për vendosjen e familjeve të specializuara për përkujdes të cilat do të aftësohen dhe do të përkrahjen për përkujdesjen e fëmijëve me nevoja komplekse – foshnje, fëmijë me aftësi të kufizuara ose fëmijë me sjellje problematike. Në të njëjtën kohë, MPPS-ja është duke zbatuar përgatitje për vendosjen e Qendrave për mbështetjen e familjeve përkujdesëse në Shkup dhe Manastir, që do të vendosen në godinat e ish-institucioneve të mëdha për vendosjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore. Ky trajnim do t’u mundësojë pjesëmarrësve t’i vërejnë përparësitë dhe mangësitë e modelit të vendit tonë të përkujdesjes, e në zgjidhjet e ardhshme t’i inkorporojnë praktikat dhe modelet më të mira nga Evropa.​


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }