МТСП: Ослободување од работа и работни активности за мајките чие породилно отсуство завршило во периодот од 11 до 17 март 2020

Мајките чие породилно отсуство завршило по отпочнување на времените мерки, од 11.03.2020, а пред почнување на вонредната состојба, до 17.03.2020 ќе бидат ослободени од работа и работни активности. 

По барање на Министерството за труд и социјална политика, Главниот координативен кризен штаб донесе заклучок, со кој и оваа група работнички се ослободува од работа и работни активности  до истекот на времетраењето на времените мерки. Отсуството ќе биде оправдано со приложување на соодветна лична писмена изјава до работодавачот, покрај веќе приложената потврда од матичен гинеколог за завршување на нивното породилно отсуство.

Врвен приоритет на Владата на Република Северна  Македонија и Министерството за труд и социјална политика е грижaта и заштитата на децата. Градејќи социјално праведно општество, обезбедуваме еднаков третман на сите деца. Се грижиме подеднакво за сите. 

 

MPPS: Lirohen nga puna dhe aktivitetet e punës nënat - pushimi i lehonisë i të cilave ka përfunduar në periudhën kohore prej 11 deri 17 mars 2020

Nënat, pushimi i lehonisë i të cilave ka filluar pas fillimit të masave të përkohshme, prej 11.3.2020, ndërsa para fillimit të gjendjes së jashtëzakonshme, deri më 17.3.2020 do të lirohen nga puna dhe aktivitetet e punës.

Me kërkesë të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Shtabi Kryesor Koordinues i Krizave solli konkluzion, me të cilin edhe kjo kategori e punëtoreve lirohet nga puna dhe aktivitetet e punës deri në skadimin e kohëzgjatjes së masave të përkohshme. Mungesa do të justifikohet duke dorëzuar deklaratë personale me shkrim tek punëdhënësi, krahas dorëzimit të vërtetimit nga gjinekologu amë për përfundimin e mungesës së tyre të lehonisë.

Prioritet kulmor i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është kujdesi dhe mbrojtja e fëmijëve. Duke ndërtuar shoqëri të drejtë sociale sigurojmë trajnim të barabartë të të gjithë fëmijëve. Kujdesemi për të gjithë njësoj.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }