Шкријељ: Сите што останале без работа од 11 март до 30 април, да аплицираат за паричен надоместок во Агенцијата за вработување

Оние што останале без работа во пикот на коронакризата, независно од времето поминато во работен однос, можат брзо да дојдат до помош за полесно да го премостат периодот на невработеност. Дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ, во гостувањето во „Утрински брифинг“ на Слободна ТВ, апелираше до лицата кои потпишале спогодбен отказ или дале лична изјава за прекин на работниот однос, да аплицираат во Агенцијата за вработување до 26 јуни.


„Системите на социјална сигурност се состојат од два механизми. Првиот механизам е користење на паричен надомест врз основа на Законот за осигурување во случај на невработеност. За да им излеземе во пресрет на сите што имале прекин на работен однос донесовме Уредба којашто го проширува опфатот на лица кои можат да примаат паричен надомест. Според Уредбата, сите оние коишто останале без работа во периодот од 11 март до 30 април, без разлика дали потпишале спогодбен отказ или лична изјава, или добиле отказ од работодавачот, ќе можат два месеци да примаат паричен надоместок“, посочи Шкријељ.

Аплицирањето е веќе во тек. Сите оние кои имале прекин на работен однос во посочениот период треба да поднесат барање до надлежниот центар за вработување на Агенцијата за вработување. Рок за поднесување на барањата е 26 јуни. Досега во Агенцијата се пристигнати над 2.300 барања.

Дополнителната заменик министерка Шкријељ укажа дека Владата и Министерството за труд и социјална политика обезбедиле брз пристап до материјално обезбедување и за онаа група невработени кои претходно работеле со договор на определено време и кој по сила на закон истекол, а немаат потребен минимум од 9 месеци непрекинат стаж или 12 месеци стаж со прекин, за да остварат право на паричен надоместок.

„Затоа го релаксиравме и системот на социјална заштита. Сите семејства кои останале без приход, можат да влезат во системот на социјална заштита и да примаат гарантирана минимална помош. Тоа значи, ако претходно ги следевме приходите на едно домаќинство во последните три месеци за да видиме дали треба да влезат во системот, сега ги гледаме приходите само од претходниот месец. Затоа ги повикувам сите семејства коишто се нашле во ваква ситуација на ризик, да се обратат во центрите за социјална работа и да поднесат барање за гарантирана минимална помош. Со ова излегуваме во пресрет на оние што се најранливи во нашето општество“, апелираше Шкријељ.

 

Shkrijel: Të gjithë ata që kanë mbetur pa punë prej 11 mars deri 30 prill, të aplikojnë për kompensim në të holla në Agjencinë e Punësimit

Ata që kanë mbetur pa punë në pikun e koronavirusit, pavarësisht nga koha e kaluar në marrëdhënie pune, mund të marrin ndihmë që më lehtë të kalojnë periudhën e papunësisë. Zv/ministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Sanella Shkrijel, në emisionin “Utrinski brifing” në Slobodna TV u bëri thirrje personave që kanë nënshkruar ndërprerjen e marrëdhënies së punës me marrëveshje ose kanë dhënë deklaratë personale për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të aplikojnë në Agjencinë e Punësimit deri më 26 qershor.

“Sistemet e sigurisë sociale përbëhen prej dy mekanizmave. Mekanizmi i parë është shfrytëzimi i kompensimit në të holla në bazë të Ligjit për sigurim në rast të papunësisë. Për t’u dalë në ndihmë të gjithë atyre që kanë pasur ndërprerje të marrëdhënies së punës, kemi miratuar Dekretin me të cilin zgjerohet përfshirja e personave që mund të marrin kompensim në të holla. Sipas këtij dekreti, të gjithë ata që kanë ngelur pa punë në periudhën prej 11 mars deri 30 prill, pa marrë parasysh nëse kanë nënshkruar për ndërprerje me marrëveshje të marrëdhënies së punës ose deklaratë personale, ose janë pushuar nga punëdhënësi, do të munden dy muaj të marrin kompensim në të holla”, ka nënvizuar Shkrijel.

Aplikimi është në rrjedhë e sipër. Të gjithë ata që kanë pasur ndërprerje të marrëdhënies së punës në këtë periudhë duhet të parashtrojnë kërkesë në Qendrën kompetente të punësimit të Agjencisë së Punësimit. Afati për parashtrimin e kërkesave është deri më 26 qershor. Deri më tani në Agjenci kanë mbërritur mbi 2.300 kërkesa.

Zv/ministrja plotësuese Shkrijel ka nënvizuar se Qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë siguruar qasje të shpejtë në sigurimin material edhe për atë grup të të papunëve të cilët paraprakisht kanë punuar me kontratë të përkohshme pune dhe të cilëve sipas ligjit u ka skaduar kontrata, e që nuk kanë minimumin e nevojshëm prej 9 muajve stazh të pandërprerë ose 12 muaj stazh pune me ndërprerje, për të realizuar të drejtën e kompensimit në të holla.

“Prandaj e relaksuam edhe sistemim e mbrojtjes sociale. Të gjitha familjet që kanë mbetur pa të hyra, mund të hyjnë në sistemin e mbrojtjes sociale dhe të marrin ndihmë të garantuar minimale. Kjo do të thotë se nëse më parë i kemi ndjekur të hyrat e një amvisërie gjatë tre muajve të fundit për të parë nëse duhet të hyjnë në sistem, tani i shohim të hyrat vetëm për muajin paraprak. Prandaj u bëj thirrje të gjitha familjeve, që ndodhen në një situatë të këtillë rreziku, të drejtohen në Qendrat për punë sociale dhe të parashtrojnë kërkesë për ndihmë të garantuar minimale. Me këtë u dalim në ndihmë atyre që janë më të rrezikuar në shoqërinë tonë”, apeloi Shkrijel. ​ 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }