Законот за спречување и заштита од дискриминација беше победа за сите граѓани и еднаквоста, МТСП останува посветено на борбата за слободен и достоинствен живот и почитување на различностите

Усвојувањето на Законот за заштита и спречување на дискриминација беше победа за сите граѓани и еднаквоста. Заложбата на Министерството за труд и социјална политика беше не само да се изготви закон усогласен со ЕУ директивите и меѓународните стандарди туку навистина да овозможува еднакви права за сите и ефикасна заштита од дискриминација. Со овој закон се овозможува еднаква заштита и достоинствен живот за сите граѓани и граѓанки на Република Северна Македонија. Законот, со вклучувањето на основите на сексуална ориентација и родов идентитет, ја прошири заштитата од дискриминација кон сите граѓани. Законското решение овозможува превенција и еднаков пристап до механизмите за заштита од дискриминација за сите граѓани. Основа за донесување на овој закон е токму Уставот на Република Северна Македонија, во кој се утврдени основните слободи и права на човекот и граѓанинот.Процесот на подготовка на Законот беше транспарентен и беа вклучени сите засегнати страни како домашни невладини организации, меѓународни организации и институции. Исто така, Законот за спречување и заштита од дискриминација има добиено позитивни мислења од Венецијанска комисија, од Обединетите нации, од ЕУ и од ОБСЕ-ОДИХР.

Ние веруваме дека државата, со ова ново законско решение, направи значаен чекор во борбата против сите форми на дискриминација, почитувајќи го и вклучувајќи го законодавството на ЕУ и меѓунардоните стандарди за човекови права. Министерството, во соработка со Националното координативно тело за недискриминација, започна со активности во насока на ефикасна имплементација на законот.

Она што останува како итен приоритет и прва задача за следниот собраниски состав е да го усвои законот и да го спроведе изборот на членовите на Комисијата за  заштита од дискриминација на транспарентен начин и водејќи сметка за квалитетот на избраните кандидати кои мора да бидат професионални, независни и навистина да делуваат како бранители на еднаквоста на сите граѓани. 

Министерството за труд и социјална политика останува посветено на борбата за слободен и достоинствен живот на сите наши сограѓанки и сограѓани.

 

Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi ishte një fitore për të gjithë qytetarët dhe barazinë, MPPS mbetet e përkushtuar në luftën për një jetë të lirë dhe dinjitoze dhe respektimin e diversiteteve

Miratimi i Ligjit për mbrojtjen dhe parandalimin e diskriminimit ishte një fitore për të gjithë qytetarët dhe barazinë. Angazhimi i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale nuk ishte vetëm për të hartuar një ligj në përputhje me direktivat e BE-së dhe standardet ndërkombëtare, por të sigurojë vërtet të drejta të barabarta për të gjithë dhe mbrojtje efektive kundër diskriminimit. Ky ligj siguron mbrojtje të barabartë dhe jetë dinjitoze për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ligji, duke përfshirë bazat e orientimit seksual dhe identitetit gjinor, ka zgjeruar mbrojtjen kundër diskriminimit ndaj të gjithë qytetarëve. Zgjidhja ligjore mundëson parandalimin dhe qasjen e barabartë në mekanizmat për mbrojtje nga diskriminimi për të gjithë qytetarët. Baza e miratimit të këtij ligji është pikërisht Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të cilën janë përcaktuar liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe qytetarit.

Procesi i hartimit të ligjit ishte transparent dhe përfshinte të gjitha palët, si OJQ-të vendase, organizatat ndërkombëtare dhe institucionet. Po ashtu, Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi ka marrë mendim pozitiv nga Komisioni i Venecias, Kombet e Bashkuara, BE-ja dhe OSBE-ODIHR.

Ne besojmë se shteti, me këtë zgjidhje të re ligjore, ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm në luftën kundër të gjitha formave të diskriminimit, duke e respektuar dhe përfshirë legjislacionin e BE-së dhe standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Ministria, në bashkëpunim me Organin Koordinues Nacional për Mosdiskriminim, ka filluar aktivitete që synojnë zbatimin efektiv të ligjit.

Ajo që mbetet përparësi urgjente dhe detyra e parë për përbërjen e ardhshme parlamentare është që të miratojë ligjin dhe të zbatojë zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në mënyrë transparente dhe duke marrë në konsideratë cilësinë e kandidatëve të zgjedhur që duhet të jenë profesionalë, të pavarur dhe të veprojmë vërtetë si mbrojtës të barazisë së të gjithë qytetarëve.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale mbetet e përkushtuar në luftën për jetë të lirë dhe dinjitoze për të gjithë bashkëqytetarët tanë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }