Економско социјалниот совет ја поздрави инклузивноста на Владата во носењето на одлуките

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Оливер Спасовски присуствуваше и се обрати на редовната седница на Економско социјалниот совет составен од претставници на гранковите синдикати, членки на ССМ и на Организацијата на работодавачи, а во којшто Совет членуваат заменичката на претседателот на Владата, задолжена за економски прашања, Мила Царовска, претседателот на Економско социјалниот совет Ѓонул Бајрактар, заменик министер за труд и социјална политика, дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика, Санела Шкриељ.

На состанокот е разговарано за актуелните предизвици во економијата, предизвикани од здравствената криза и за можните решенија за нивно надминување согласно постоечките можности.

На средбата е поздравена инклузивноста на премиерот и на Владата, кои прават широки консултации со цел заштита на здравјето на граѓаните, како и на нивната егзистенција и за одржувањето на функционалноста на економијата.

Констатирано е заеднички дека секој во државата треба да направи што е можно повеќе за да се преброди овој кризен период, што би значело пред се здравствена и егзистенцијална заштита на граѓаните, работниците, фирмите.

„Врвен приоритет, како Влада, ни е здравјето и животот на граѓаните и на основа на тоа ги моделираме мерките што ги преземаме. Јасно е дека има и ќе има импликации по економијата, но донесовме еден, сега ќе следува и втор сет економски мерки, коишто, заедно со мерките во заштитата на здравјето на граѓаните, имаат за цел максимално можно обезбедување на граѓаните и од двата аспекта во овие моменти. Нема да дозволиме политичко профитерство. Носиме и ќе носиме внимателни, но храбри и праведни одлуки. Важно е да имаме единство и сплотеност на што повикувам, за да излеземе со што помалку последици и како граѓани и како држава од оваа специфична ситуација во којашто се најде нашата земја, како и целиот свет“, рече премиерот Спасовски.

На состанокот беа сослушани проблемите со коишто се соочуваат работниците и фирмите и беше изразена заедничка определба за тесна соработка и меѓусебна поддршка и во иднина за сите натамошни чекори коишто ќе треба да се преземат.

 

Këshilli Ekonomik-Social e ka përshëndetur inkluzivitetin e Qeverisë në marrjen e vendimeve

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski mori pjesë dhe mbajti fjalim në mbledhjen e rregullt të Këshillit Ekonomik-Social, i përbërë prej përfaqësuesve të degëve të sindikatave, anëtarë të LSM dhe Organizatës së Punëdhënësve, në të cilin Këshill merr pjesë edhe zv/kryetarja e Qeverisë, e ngarkuar për Çështje Ekonomike, Milla Carovska, kryetari i Këshillit Ekonomik-Social Gjonul Bajraktar, zv/ministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale, Sanella Shkrijel.

Në këtë mbledhje është biseduar për sfidat aktuale në ekonomi, të shkaktuara nga kriza shëndetësore dhe për zgjidhjet e mundshme për tejkalimin e tyre në pajtim me mundësitë ekzistuese.

Në këtë mbledhje është përshëndetur inkluziviteti i kryeministrit dhe i Qeverisë që janë duke bërë konsultime të zgjeruara me qëllim mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, si dhe për ekzistencën e tyre dhe për mbajtjen e funksionalitetit të ekonomisë.

Është konstatuar së bashku se gjithsecili në shtet duhet të bëjë sa më shumë për t’u tejkaluar kjo periudhë krize, që do të nënkupton, para së gjithash, mbrojtje shëndetësore dhe ekzistenciale të qytetarëve, punëtorëve dhe kompanive.

“Prioritet i lartë, si Qeveri, është shëndeti dhe jeta e qytetarëve dhe në bazë të kësaj i modelojmë masat që jemi duke i ndërmarrë. Duket qartë se do të ketë implikime në ekonomi, por tashmë kemi ndërmarrë një gamë të masave dhe tash do të pasojë gama e dytë e masave ekonomike, të cilat, së bashku me masat në shëndetin e qytetarëve, kanë për qëllim sigurimin maksimal të qytetarëve nga të dy aspektet në këto momente. Nuk do të lejojmë përfitime politike. Jemi duke marrë dhe do të marrim me kujdes vendime të guximshme dhe të drejta. Është me rëndësi të jemi të unifikuar prandaj edhe bëj thirrje, që të dalim me sa më pak pasoja edhe si qytetarë edhe si shtet nga kjo situatë specifike që ndodhet vendi ynë, si dhe e tërë bota”, theksoi kryeministri Spasovski.

Në këtë mbledhje u dëgjuan problemet me të cilat ballafaqohen punëtorët dhe kompanitë dhe u shpreh përcaktim i përbashkët për bashkëpunim të ngushtë dhe mbështetje të ndërsjellë edhe në të ardhmen për të gjitha hapat e mëtejshëm që duhet të ndërmerren.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }