МТСП: Лицата во карантин сместени во депандансот во Демир Капија, обезбедени се сите потребни услови и поддршка

Министерството за труд и социјална политика ја информира јавноста дека во депандансот Демир Капија, којшто се наоѓа во атарот на село Ергеле, во моментов се  сместени 11 лица за кои е потребна изолација, согласно мерките за превенција и спречување на ширење на КОВИД-19. 

Во објектот се обезбедени сите услови за престој на лицата, редовно се доставуваат средства за хигиена,  оброците се дистрибуираат спакувани во индивидуални порции, а здравствена заштита е обезбедена од мобилни здравствени тимови. ​ Дополнително, секојдневно се спроведува дезинфекција на објектот. 

Министерството за труд и социјална политика, со поддршка на меѓународните организации,  минатата година целосно го реновираше објектот и истиот е пристапен и за лица со физичка попреченост.  

Во редовни услови, овој објект ќе функционира како давател на социјални услуги кои не вклучуваат долгорочно згрижување, како што е одмена на семејна грижа и слично.

 

MPPS: Personave në karantinë, të vendosur në objektin ndihmës në Demir Kapi, u është siguruar mbështetje dhe të gjitha kushtet e nevojshme
 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e informon opinionin se në objektin ndihmës në Demir Kapi, që gjendet në fshatin Ergele, aktualisht janë vendosur 11 persona për të cilët nevojitet izolim, në përputhje me masat për parandalimin e përhapjes së sëmundjes COVID-19.
 
Në këtë objekt janë siguruar të gjitha kushtet për qëndrimin e personave, rregullisht dërgohen mjete higjienike, racionet distribuohen të paketuara në porcione individuale, ndërsa mbrojtja shëndetësore është siguruar nga ekipet shëndetësore mobile. Për më tepër, çdo ditë kryhet dezinfektim i objektit.
 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, me mbështetjen e organizatave ndërkombëtare, vitin e kaluar tërësisht e ka rinovuar objektin dhe i njëjti është i aksesueshëm edhe për personat me aftësi të kufizuara fizike.
 
Në kushte normale ku objekt do të funksionojë si ofrues i shërbimeve sociale që nuk përfshijnë kujdesin afatgjatë, siç është zëvendësim i kujdesit familjar dhe ngjashëm.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }